Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Podzimní výzvy Regionálního operačního programu Střední Čechy

V polovině září vyhlásil ROP Střední Čechy výzvy v oblasti udržitelných forem veřejné dopravy a cestovního ruchu.

Příjem žádostí probíhá od 15.9. 2010. Konečný termín pro příjem žádostí není stanoven.  Příjem žádostí o podporu bude ukončen v okamžiku, kdy bude dosaženo u došlých žádostí 150 % alokovaných prostředků na danou výzvu. Informace o průběžném naplňování alokace dané výzvy budou zveřejňovány na stránkách www.ropstrednicechy.cz. Úřad regionální rady může ukončit příjem žádostí kdykoliv v době trvání výzvy. O této skutečnosti budou žadatelé informováni na stránkách www.ropstrednicechy.cz, a to minimálně dva měsíce předem.

Výzvač. 54 - oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

Předmět podpory

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty, které spadají do následujících 2 typů projektů:

1. typ: projekty zaměřené na plochy systému P+R (Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Park and Ride“ u železničních zastávek a stanic a u významných autobusových terminálů. Zřizované či rozšiřované plochy systému "Park and Ride" musí mít bezprostřední vazbu na koordinaci jednotlivých druhů dopravy, tzn., musí se nacházet v blízkosti dopravně důležitých železničních zastávek nebo stanic nebo u autobusových terminálů. Nebudou podpořeny projekty bez zjevné vazby na koordinaci jednotlivých druhů dopravy ani projekty, které budou primárně řešit parkování obyvatel dané obce a zaměstnanců a zákazníků firem v okolí důležitých železničních zastávek a stanic a u autobusových terminálů.

2. typ: projekty zaměřené na plochy systému B+R (Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike andRide“ u železničních zastávek a stanic a u významných autobusových terminálů)

3. typ: projekty zaměřené na cyklodopravu (3.1 Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvojem pravidelné cyklistické dopravy. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. 3.2 Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. 3.3 Realizace opatření pro preferenci cyklistické dopravy na silničních komunikacích. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu).

Příjemci podpory: kraj,obce, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí.

V rámci vyhlášené výzvy je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 20 mil. Kč na podporované aktivity uvedené v textu výzvy (projekty 1. a 2. typu). Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů u projektů 3. typu na jeden projekt není stanovena.

Výzvač. 57 - oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací

Předmět podpory

V rámci této výzvy budoupodpořeny projekty, které spadají do následujících 3 typů projektů:

1. typ: projekty zaměřené na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci (Podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích, vč. zřízení a vybavení kanceláří destinačních managementů, podpory lidských zdrojů např. mzdy, vzdělávání pracovníků destinačních managementů)

2. typ: projekty zaměřené na propagaci turistických destinací (Tvorba propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací (pouze u projektůzaměřených na propagaci turistických destinací a projektů zaměřených na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na CR)distribuovaných hromadnými sdělovacími prostředky a elektronickými médii. Propagační a informační materiály lze realizovat pouze ve spojení s distribucí k cílové skupině. Prezentace turistických destinací (např. na veletrzích CR),vč. cestovného, ubytování, stravování, pronájmu ploch, účastnických poplatků. Organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu. Podporovány budou pouze projekty zaměřené na akce informačního charakteru např. výměna zkušeností,diskuse, kulaté stoly).

3. typ: projekty zaměřené na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch (Zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí minimálně regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj CR, vč. organizačního zajištění, personální kapacity, organizace, ubytování a stravování, pronájmu ploch, tvorbu a distribuci podkladových, informačních a propagačních materiálů a výstupů akce. Výdaje spojené s tištěnými propagačními a informačními materiály nesmí činit více než 40% celkových způsobilých výdajů projektu. Podpořeny budou jak nové akce, tak obnova zaniklých akcí a tradic nebo rozšíření stávajících akcí).

Jeden projekt nesmí zahrnovat aktivity z vícera typů projektu (tzn. jednotlivé typy aktivit nelze kombinovatv rámci jednoho projektu)!

Příjemci podpory: obec, organizace zřizované a zakládané obcemi, u organizací zakládaných obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50 %) v organizaci, dobrovolné svazky obcí.

V rámci vyhlášené výzvy je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Minimální přípustná výšecelkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 5 000 000,- Kč.

Výzvač. 56 - oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací

Tato výzva je totožná s předchozívýzvou 57 s rozdílem zacílení na žadatele, ve výzvě č. 56 jsou žadateli kraj a jím zřizované a založené organizace.

Výzvač. 55 - oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

Předmět a účel podpory

5.1 Výstavba a vybavení ubytovacího zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb. Podporována bude taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužících objektů na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty,které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení. Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. V rámci projektů bude podporováno ubytování (ubytovací kapacity) do třídy Standard.

5.2 Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího zařízení certifikaci dosud nemá). Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. V rámci projektů bude podporováno ubytování (ubytovací kapacity) do třídy Standard.

5.3 Výstavba a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, infrastruktura pro rekreační plavbu,infrastruktura pro poskytování služeb v rámci venkovského CR, služeb v rámci incentivní a kongresové turistiky a služeb v rámci lázeňského CR).

5.4 Rekonstrukce a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, infrastruktura pro poskytování služeb v rámci venkovského CR, služeb v rámci incentivní a kongresové turistiky a služeb v rámci lázeňského CR). Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření kapacit zařízení.

5.5 Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny).

5.6 Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny a obdobná zařízení) vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 45 000 000,- Kč. V rámci vyhlášené výzvy je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Příjemci podpory: podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu, a u projektů realizovaných v obcích nad 2 000 obyvatel také podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky.

Pokud máte zájem o prostředky z těchto vyhlašovaných dotačních titulů, nabízíme Vám odborné poradenství a rádi Vám při zpracování žádosti i následné administraci projektu pomůžeme. Neváhejte a kontaktujte nás. Pracovníci MAS Přemyslovské střední Čechy mají dlouhodobé zkušenosti se psaním a administrací projektů z národních i evropských zdrojů.

Rychlé zprávy

Converse adidas superstar damen glitzer silber

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí