Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Semináře pro žadatele PRV - Šestá výzva

  Ve dnech  5. 5. a 17. 5. 2021 od 9.00 hodin jsou připraveny dva semináře pro žadatele, kteří mají zaregistované žádosti o dotaci na SZIF.  Semináře budou k výběrovým řízením a dalšímu postupu ve vašich žádostech. Můžete se přihlásit na těchto odkazech:

    5. 5. 2021: meet.google.com/raz-xrwb-mzu
  17. 5. 2021: meet.google.com/ozd-hkcw-irm

 • Rekordních 36 824 760 korun rozděleno pro 61 vybraných projektů PRV

  Správní rada místního partnerství provedla 20. 4. 2021 výběr žádostí podaných do šesté výzvy PRV. Výběrem prošlo: 16 žádostí podaných do fiche 2, šestnáctý jako hraniční projekt se sníženou dotací, 4 žádosti podané do fiche 4, 41 žádostí podaných do fiche 6. Celkem bylo rozděleno na 61 podpořených projektů všech 36  824 760 korun, které jsme ve výzvě č. 6 měli k dispozici včetně 2,5 milionu korun z dodatečně vyřazeného projektu z roku 2019. Všem žadatelům jsou nyní odesílány podepsané žádosti k registraci na RO SZIF, kterou musí provést nejpozději do 28. 4. 2021.

  Jarda Huk

 • Měšec se otevře 3. května 2021

  Od 3. května až do poledne 27. května 2021 mohou neziskovky, církve příspěvkové organizace obcí i spolky bez právní subjektivity zaštítěné obcí podávat žádosti do dalšího Malého přemyslovského měšce. Zvýšili jsme limit dotace na 6000 korun a vzhledem k epidemiologické situaci jsme rozšířili i možnosti podpory:

  • Drobné věci a zařízení, např. vybavení hřišť, sportovišť, dílen a klubů potřebné k realizaci akcí, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, odměny pro lektory, propagaci akcí.
  • Obnova veřejného prostoru, krajiny a zeleně v obci (drobný mobiliář, výsadby apod.), vždy se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Výdaje na občerstvení (ceny v podobě potravin, cukrovinek apod.) mohou tvořit nejvýše 20 % celkových výdajů projektu, nejvýše však 1000 Kč.

  Do poloviny června budou vyhlášeny výsledky a hned poté můžete začít. Podrobnosti – pravidla a harmonogram – najdete zde.

 • 62 projektů PRV postoupilo do výběru

  Dlouhý proces kontroly 75 žádostí podaných do šesté výzvy PRV a jejich bodového hodnocení je dokončen. Pro správní radu místního partnerství, která se sejde 20. dubna, zůstává ve hře 17 z 21 podaných žádostí ve fichi 2, čtyři ze šesti žádostí fiche 4 a 41 ze 48 žádostí podaných do fiche 6. Ve fichích 4 a 6 je již převis prostředků nad požadavky žadatelů, a tak zůstatek (dohromady asi 3,3 milionu korun) bude využit pro projekty fiche 2. Alokace fiche 2 bude dále posílena o 2,5 milionu korun z projektu z druhé výzvy (2018), který po nekonečné anabázi nakonec SZIF zamítl. Po 20. dubnu budou všichni žadatelé hodnocených projektů obesláni zprávou o výsledku (kolik dostali bodů a zda je jejich projekt vybrán) a žadatelé vybraných projektů pak dostanou Portálem farmáře podepsanou žádost a přílohy k registraci na RO SZIF.

  Jarda Huk

 • Dotace na vodovody a kanalizace

  Výzva programu Ministerstva zemědělství ČR 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ je určena u vodovodů (program 129 412) pro obce nebo místní části do 2000 obyvatel, u kanalizací (program 129 413) pro všechny obce. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) nebo navrženou jeho změnou a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.
  Příjem žádostí: od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 (nebo do vyčerpání alokace).
  Realizace akce: nejpozději do 31.12.2025. Podrobnosti najdete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí