Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Kancelář funguje, ale omezeně

  Nebyli jsme zavřeni ani jsme nezavřeli. Ale máme trochu omezený provoz, střídáme se ve službě. Máte-li nějaké podněty, pište na info@premyslovci.cz, případně telefonujte a dohodneme schůzku.

  Jarda Huk

  jordan Sneakers | Jordan Brand Shirts Shirt to Match
 • Seminář pro obce, DSO a MAS

  Seminář pro obce, DSO a MAS se uskuteční 14. listopadu 2019, pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

  jordan Sneakers | On Sale:Nike Air Force 1 Mid Just Do It BQ6474-100 , Idae 2021
 • Do výzev IROP/CLLD bylo podáno šest žádostí

  Do výzev č. 14, 15 a 16 bylo v řádném termínu, do poledne 24. října, podáno celkem šest žádostí. Pouze po jedné žádosti je ve výzvách č. 14 (komunitní centra) a č. 15 (národní kulturní památky), čtyři žádosti se utkají ve výzvě č. 16 (školy), alokace postačí nejvýše na dvě z nich. Ihned po svátcích bude zahájena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Přehled podaných žádostí naleznete zde.

  Jarda Huk

  Best jordan Sneakers | New 2021 Air Jordan 1 Mid SE "Particle Beige" DD2224-200
 • Pozvánka na jednání pléna společnosti 5. listopadu 2019

  Vážení členové a partneři, dovolujeme si vás pozvat na jednání pléna společnosti, které se uskuteční 5. 11. 2019 ve Velvarech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

  Těšíme se na viděnou!

 • Jednání pléna společnosti

  Dne 8.11.2018 od 17:00 hod se ve Velvarech uskuteční jednání pléna společnosti. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Všechny úspěšné projekty z OPZ mají šanci

  Ve čtvrtek 25.10. skončil příjem žádostí do dvou vyhlášených výzev OP Zaměstnanost. Byl podán jeden projekt na příměstské tábory a sedm žádostí na řešení lokální nezaměstnanosti. Seznam přijatých žádostí najdete zde. Alokace pro výzvu 1/2018 byla výrazně překročena, ale všechny úspěšné žádosti mají šanci na podporu dosáhnout. MAS, které úspěšně čerpají, mohou dostat totiž „přidáno“, pokud budou mít připravené projekty. Nyní proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, a pak budou žádosti postoupeny expertům, jejichž posudek je podkladem pro naši hodnotící komisi.

  Jarda Huk

 • Do výzev IROP podáno 15 žádostí

  V pondělí 15. října 2018 se v poledne uzavřel systém pro příjem žádostí do pěti vyhlášených výzev IROP č. 5-9. Zaregistrováno je celkem 15 projektů s celkovou požadovanou dotací asi 45 milionů korun. Jejich přehled najdete zde.
  S výjimkou výzvy č. 5 všude postačuje alokace určená pro výzvu. Následovat bude kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí a počátkem listopadu se sejde hodnotící komise.

  Jarda Huk

 • Pozvánka na jednání pléna společnosti a pléna místního partnerství

  Vážení členové a partneři společnosti,
  dne 14. 11. 2017 od 17:00 hod se koná jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy a pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy. Pozvánku s podrobným programem a místem konání naleznete zde.

 • Semináře pro žadatele k připravované výzvě PRV

  Zveme všechny zájemce o podporu z řad zemědělců, zpracovatelů zemědělských produktů, výrobců potravin a krmiv, poskytovatelů ubytovacích služeb a malých pivovarů na semináře, které se k připravované výzvě CLLD/Programu rozvoje venkova 2/2017 konají v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599 v úterý 31. 10. 2017 a v úterý 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin. Pozvánky s programem naleznete zde.

  Budeme vás informovat o možnostech podpory z jednotlivých fichí a o sepsání žádosti a dalším postupu v administraci projektu.

  Jaroslava Saifrtová

 • Semináře pro žadatele OP Zaměstnanost

  V pátek 20. října byly vyhlášeny čtyři výzvy OP Zaměstnanost a všechny potřebné dokumenty naleznete zde. 
  Od 23. října do 8. prosince (do 12:00) bude možné podávat žádosti do systému MS2014+.

  Pro žadatele je připraven seminář ve středu 29. listopadu 2017 od 13.00v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599, první patro.

  Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

  Jarda Huk

 • Semináře pro žadatele z výzvy PRV

  Dovolujeme si Vás informovat o konání seminářů pro žadatele z připravované výzvy Programu rozvoje venkova (zemědělce, zpracovatele, výrobce krmiv a potravin, poskytovatele ubytovacích služeb a malé pivovary), které se uskuteční 31. 10. a 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

  Jarda Huk

 • Seminář pro MŠ v ORP Slaný

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro pedagogy Mateřských škol v ORP Slaný, který se uskuteční 20. 10. 2017 ve Slaném. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Pozvánka na koncert ve Zlonicích

  Dovolujeme si Vás pozvat na koncert ve zlonickém Chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který se koná v sobotu 4. listopadu od 17hod. Plakát s podrobnějším programem naleznete zde.

 • Podzimní koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích

  Srdečně Vás zveme na Podzimní koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Koncert se uskuteční v neděli 18. října 2015 od 10:15 (po skončení mše svaté).

  Účinkující: Flétnový soubor Zlonice, sólisté Základní umělecké školy Zlonice a Barbora Štruplová (varhany)

  Vstup volný.
  Varhany ve Zlonicích byly restaurovány v rámci projektu spolupráce (PRV / LEADER, opatření IV.2.1a) Varhany znějící 2014, reg. č. 13/019/4210a/120/000035. 

   

 • MŽP - Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

  Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

  V rámci podprogramu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty nestátních neziskových organizací.
  Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2016.

  Minimální výše podpory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt, jedna organizace může podat maximálně 2 projekty.

  Podporovaná témata:
  1 - Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů (kromě monitoringu a mapování)
  2 - Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území (kromě monitoringu a mapování)
  3 - Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu)
  4 - Ochrana geologického dědictví
  5 - Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí
  6 - Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni
  7 - Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP
  8 - Adaptační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni
  9 - Vzdělávací programy pro děti a mládež a děti předškolního věku
  10 - Poskytování informací o životním prostředí

  Uzávěrka příjmu žádostí je 21.10.2015 ve 12:00 hodin.

  Další podrobnosti podprogramu a formulář žádosti naleznete zde.

   

 • Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

  Ministerstvo pro místní rozvoj ozbamujeoblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2016 pro následující:

  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

  2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

  3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovniPodpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

  4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí:Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudoučinnosti spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.).

  5. Podpora činnosti Horské služby ČR

  Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.
   
  Žadatelem o státní dotacise mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. Dotace má neinvestiční charakter.

  Žadatel podává žádost o dotaci elektronickyv aplikaci DIS ZAD na adrese http://www3.mmr.cz/zad, která bude otevřena pro podávání žádostí od 8.9.2015 do 30.10.2015.

  Podrobnosti k programu a podání žádosti naleznete zde.

 • Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám bylo pro rok 2011 přerušeno

  Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících. Nyní je nutné překontrolovat správnost všech údajů u dosud podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Žadatelé mohou podávat své žádosti ještě do 29. října 2010. Podle posledních údajů SFŽP je již podáno přes 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností.   

  07.02.2011- Ministerstvo životního prostředí upřesňuje informace zpravodajského portálu Aktuálně.cz, který uvádí, že program Zelená úsporám je pro rok 2011 uzavřen a nebude již přijímat žádné nové žádosti.

  „Nejdřív musíme vyřídit žádosti, které již byly podány a na které jsou peníze. Neumím v tuto chvíli říct, jaká konkrétní suma to je, protože stále není několik tisíc žádostí vyhodnoceno. Teprve potom budeme vědět, kolik reálný deficit je," upřesňuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

  Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí zbytek podaných žádostí. Během následujících 3-4 týdnů pak bude možné určit, zda dojde ke krácení dotace a pokud ano, tak o kolik. Informace o uzavření programu jsou v současné době předčasné.

  Podrobnosti na www.zelenausporam.cz.

 • Příspěvky do Přemyslovských listů

  Vážení přátelé, 

  právě chystáme vydání dalších Přemyslovských listů, tentokráte posledních v tomto roce. Žádáme Vás tedy o spolupráci a zaslání příspěvků datovaných od začátku prosince do února 2012. Měli by mít podobu článků či pozvánek na různé např. kulturní či sporotvní akce konané ve Vaší obci.

  Příspěvky zasílejte do 10. listopadu 2011.

  Děkujeme! 

   

 • Seminář Památková péče v praxi

  logo_na_web.jpg

  Vážení přátelé,

  nyní Vám nabízíme možnost navštívit další z našich seminářů s názvem Památková péče v praxi. Tento se bude konat v přízemí Vlastivědného muzea ve Slaném v úterý 18.10.2011 od 16. hodiny. Více informací obdržíte na uvedených kontaktech MAS či v tomto letáku .

  Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 • Modlitba za domov 2010

  28.10.2010 můžete již po čtvrté navštívit ekumenické shromáždění na Řípu. Program setkání naleznete ZDE .

  modlitba_za_domov_2010.jpg

   

 • Pozvánka na Říp

  setkan.jpg

  Letos už potřetí se okolí bájné hory Říp stane místem, kde se chtějí potkat a povzbudit ti, kteří si stále uchovávají touhu neproletět životem jako osamělý meteorit, který krátce zazáří a v nejlepším případě neublíží. Není jich málo, ale protože na ně nemíří kamery a nesvítí světla ramp, vypadá to, že snad i vymírají. Setkání s mottem „Být solí země“, při němž si členové Místních akčních skupin, tj. společenství dobrovolníků, kteří se spojili pro uvedení nějaké konkrétní aktivity do života, budou hledat svého duchovního patrona v řadách křesťanských církví, by mělo alespoň všechny zúčastněné osvobodit od pocitu osamělé partyzánské jednotky. Objevit v proudu moderovaných i neformálních rozhovorů, hudby, divadla a modliteb pod Řípem i na jeho vrcholu neviditelný řetězec lidí dobré vůle nemusí být jen snem pro ty, kdo překonají strach z podzimní sychravosti a přijedou hledat povzbuzení ze společné cesty a úžasných zážitků těch, co příslovečnou díru do světa hloubí nadějí, vírou a láskou.

  Přijďte na Říp 28. října 2009 společně se modlit a setkat s křesťany z různých církevních tradic! Modlitební a biblické pásmo v rotundě sv. Jiří doprovodí vystoupení divadel a hudebních skupin, dětské hry a tržiště církevních organizací v areálu Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích pod Řípem. Ekumenická Modlitba za domov se uskuteční odpoledne v krabčickém kostele, živý přenos odvysílá Česká televize na ČT2.

  Bližší informace k programu, dopravě a organizaci najdete na stránkách www.modlitbazadomov.cz

  Kontakt: Ekumenická rada církví, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271742326, www.ekumenickarada.cz

Rychlé zprávy

Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers

Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí