LIBČICE NAD VLTAVOU
počet částí obce počet obyvatel: hustota obyv./km2: katastrální výměra: (ha)
1 3302 464,4 711
RADNICE
adresa, č.p. PSČ starosta/ka tel. e-mail
nám. Svobody 90 252 66 Ing. Ilona Chrtová 233 931 087 starostka@libcice.cz

oficiální www stránky města: www.libcice.cz

fotogalerie:

Městský úřad Přívoz v Libčicích Kostel sv. Bartoloměje Kaplička v Letkách Koupaliště Socha Krista na hřbitově Vltava Evangelický kostel

Historie:

Vltava tvořila v dávných časech rozhraní mezi územím původních Čechů budečských a Zličanů kouřimských a právě tady se nacházelo libčické údolí. Za vlády Přemyslovců vznikaly hrádky a hradce. Václav Hájek z Libočan vypravuje ve své kronice, jak přišla jednou Libušina družina na strmý vrch, který se jí zalíbil. Požádala Libuši o zbudování hrádku a kněžna přikázala tak učinit. Podle ní byl nazván Liběhrad. Po čase byl dřevěný hrádek rozbořen a dřevo nahradil kámen. Jeho tvar a poloha se nápadně podobají základům Levého Hradce, Vyšehradu, či Pražského Hradu. Věrohodnost této pověsti však nelze prokázat. Dnes zbyla z hrádku jen zřícenina, sestávající z valů, zbytků zdí a kusů kamení.
První písemná zmínka o Libčicích pochází z roku 993. V zakládací listině kláštera břevnovského daruje Boleslav II. klášteru ves Libčice. Okolí Libčic tvořily obce Chýnov (na západě) a Letky (na východě). Nejstarší zmínka o Letkách pochází z roku 1052. Dne 22. srpna 1924 povolilo ministerstvo vnitra spojit obec Libčice a obec Letky s osadou Chýnov v jednu obec Letky-Libčice. Později bylo povoleno označení Libčice nad Vltavou. Dnes mají Libčice n. Vlt. přibližně 3 200 obyvatel. Nadšený archeolog – amatér páter Václav Krolmus se v 19. století stal prvním objevitelem mohylového pohřebiště v Chýnovském háji i osady pod ním. V roce 1982 archeologové zaznamenali v Chýnovském háji 43 mohyl
zachovaných do dnešních dob. Mohylník zůstal jediným svědkem takových hřbitovů ve středních Čechách. V Chýnově na Rousově poli byla v roce 1973 objevena keltská vesnice s pozůstatky 10 zahloubených objektů. Byla zde nalezena sada jemných a hrubých nádob, pozůstatky
po tkalcovské a keramické dílně, po chlebové peci. Archeologické nálezy z území Libčic n. Vlt. jsou pojmem v české archeologii a jejich zhodnocení přispělo významnou měrou k poznání života starodávných kultur na našem území.

PŘÍRODA A KRAJINA:
Ráz Libčic n. Vlt. je jednoznačně dán jejich polohou. Chráněná kotlina svažující se k levému břehu Vltavy byla odedávna příhodným místem pro osídlení a později i pro zemědělství. Nejen pole a sady tvoří ráz zdejší krajiny. Téměř ze všech dálkových pohledů jsou nepřehlédnutelné
skály na pravém břehu Vltavy. Jejich měnící se barevnost v průběhu ročních období je součástí všech místních výhledů do krajiny. Typickým místním útvarem je Kameníček. Tato spilitová skalka vedle Chýnovské ulice se zajímavým rostlinstvem poskytuje z holého vrcholku
jedinečné výhledy na město. Nelze opomenout největší les na území – Chýnovský háj, který je cílem vycházek mnoha místních obyvatel, a menší Libčický háj, na nějž navazuje háj dolanský. I Moráňské skály v Letkách jsou pěkným přírodním útvarem a výhledy z nich do údolí
Vltavy jsou zajímavé v každém ročním období. Nejtypičtější je však pro Libčice samozřejmě Vltava a její údolí. V sedmdesátých letech minulého století nebylo po proklamované stříbropěnnosti Vltavy ani památky. Od devadesátých let se zásluhou čištění odpadních vod stav postupně zlepšoval. Na přelomu tisíciletí bylo možno vidět něco dlouho předtím nevídaného – koupající se ve Vltavě. Tento trend na čas přerušila povodeň v srpnu 2002, po níž byly přechodně vyřazeny z provozu čistírny odpadních vod. Situace se postupně zlepšuje a Vltava pod Prahou se určitě brzy stane zajímavým místem pro rekreaci a volný čas.


KOSTELY:
Katolický kostel byl postaven již v raných dobách křesťanství u nás. Původní kostelík, nebo spíše románská rotunda, stála o něco západněji, než se nachází dnešní kostel. Jeho základy byly patrné ještě v 19. století. Roku 1396 byl kostelík přestavěn v gotickém slohu. V roce 1762
se sesunulo průčelí a kostel musel být z bezpečnostních důvodů uzavřen. O rok později byl rozbořen, avšak hned byla zahájena stavba kostela nového. V roce 1766 tu už stojí kostel nový, barokní. Zasvěcen byl svatému Bartoloměji. V kostele jsou každé Vánoce vystavovány
památné Krainerovy jesličky, které farnost za pomoci města zrestaurovala. Na katolickém hřbitově je socha Krista od Františka Bílka.
V roce 1863 byl položen základní kámen evangelického kostela. Za druhé světové války byla německými okupanty odebrána bronzová deska s Husovým reliéfem na válečné účely. Po válce ale byla nalezena a vrácena zpět. Jsou zde pravidelně pořádány koncerty a v posledních
letech i výstavy. Při farnosti působí pěvecký sbor Scandula, který v kostele často vystupuje.

LIBČICKÉ POSVÍCENÍ:
Koná se vždy první víkend po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Posvícenská tradice přetrvala až do současnosti a zásluhou podpory města pokračuje a získává nový rozměr. Konají se různé sportovní akce. Například posvícenský turnaj v házené mužů je nejstarším
turnajem tohoto typu v Čechách a v roce 2004 byl již kostel sv. Bartoloměje interiér kostela sv. Bartoloměje Posvícení v Libčicích